Polityka Prywatności Fundacji Ruszaj w Drogę!

KTO JEST ADMINISTRATOREM MOICH DANYCH?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Ruszaj w Drogę! z siedzibą w Pępowie, 83-330 Pępowo, ul. Zielone Wzgórze 25 (dalej jako Fundacja). Fundacja jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, pod numerem KRS: 0000 618 990, REGON: 3644 92 633; NIP: 589-202-45-08. W imieniu Fundacji występuje Maciej Marczewski – Prezes Fundacji.

Fundacja za statutowy cel i swoją misję przyjęła promocję polskiej turystyki i krajoznawstwa oraz edukację. W ramach tej misji prowadzi blog Ruszaj w Drogę! oraz darmowy mailowy Kurs Ruszaj w Drogę!, nagrywa turystyczne Podcasty Ruszaj w Drogę!, utrzymuje Bazę darmowych e-przewodników oraz spotyka się ze swoimi sympatykami na podróżniczych prezentacjach o Polsce. W ramach realizacji swojej misji Fundacja także tworzy i sprzedaje przewodniki po Polsce. Fundacja przyjmuje także darowizny od osób przekazujących je na cele statutowe Fundacji. W związku z tymi działaniami Fundacja pozyskuje i przetwarza dane osobowe sympatyków, Darczyńców i klientów Fundacji.

 

CZY MUSZĘ PODAWAĆ WAM MOJE DANE? CO SIĘ STANIE, JEŚLI TEGO NIE ZROBIĘ?

 1. Podanie danych jest całkowicie dobrowolne, ale potrzebne, żeby Fundacja mogła sprzedać Ci przewodnik, odpowiedzieć na Twoje pytanie albo wiadomość, skontaktować się z Tobą lub wy-stawić Ci fakturę oraz przyjmować darowizny. Podanie danych dla celów sprzedaży i darowizny jest warunkiem zawarcia tych umów. Jeśli nie podasz koniecznych danych osobowych, to nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy sprzedaży ani przyjąć od Ciebie darowizny.
 2. Wyrażenie dodatkowej zgody na przesyłanie Ci wiadomości email lub SMS z pomysłami na wy-cieczki po Polsce albo dotyczących produktów i usług Fundacji jest całkowicie dobrowolne i nie ma żadnego wpływu na umowę sprzedaży przewodników, ani na żadną inną umowę z Fundacją. Podanie danych dla tych celów jest wymogiem umownym. Wyrażenie takiej zgody jest jednak konieczne, jeśli chcesz otrzymywać od Fundacji wiadomości e-mail i SMS. Bez podania niezbędnych danych, nie będziemy mogli wysyłać do Ciebie w/w wiadomości.


W JAKIM CELU PRZETWARZACIE MOJE DANE?

Twoje dane przetwarzamy w następujących celach
 1. sprzedaż w sklepie internetowym Fundacji: odpowiedź na Twoje pytanie, sprzedaż i wysyła towarów i treści cyfrowych, kontakt z Tobą, obsługa ewentualnej reklamacji. W zakresie sprzedaży Twoje dane przetwarzamy także – o ile jest to konieczne i w odpowiednim zakresie - dla celów podatkowych i ewidencyjnych, których wymaga od nas administracja skarbowa.
 2. wysyłka wiadomości do osób, które zapisały się na listę dotyczącą pomysłów na wycieczki po Polsce: dzielenie się z Tobą sprawdzonymi pomysłami na zwiedzanie Polski – przesyłając informacje o wartościowych przewodnikach (bezpłatnych i płatnych), artykuły oraz inne treści, których celem jest dostarczenie Ci inspiracji co zwiedzić w Polsce. Będziemy Cię także informować o spotkaniach i wydarzeniach z naszym udziałem. Informacje od nas będziesz dostawać na maila lub telefon.
 3. wysyłka wiadomości do osób, które zapisały się na listę dotyczącą produktów i usług Fundacji: informowanie o produktach Fundacji w sklepie Fundacji, w tym o nowościach, promocjach i bestsellerach. Informacje od nas będziesz dostawać na maila.
 4. d) zbieranie darowizn: wysyłamy podziękowanie za otrzymanie darowizny oraz w ramach utrzymywania dobrych relacji z Darczyńcami Fundacji wysyłanie listów oraz rozmowy telefoniczne, o ile Darczyńca nie sprzeciwi się takiej formie kontaktu.


JAKIE MOJE DANE PRZETWARZACIE?

W zależności od celu przetwarzania, przetwarzamy Twoje następujące dane osobowe:
 1. dla celów sprzedaży: imię, nazwisko, numer telefonu, adresu dostawy oraz adresu e-mail, a jeśli potrzebujesz faktury – także adresu, nazwy firmy i NIP; w przypadku wyboru formy płatności – zwykły przelew bankowy, przetwarzamy także numer rachunku bankowego, z którego dokonywana była płatność. Przetwarzamy także przypisane do Twoich danych osobowych informacje o dacie i kwocie zamówienia (historia zamówień) oraz o zakupionych towarach;
 2. dla celów darowizny: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania, kwotę i datę wpłaty, a jeśli wpłacasz darowiznę bezpośrednio na rachunek bankowy Fundacji – także numer rachunku bankowego;
 3. dla celów wysyłki wiadomości z pomysłami na wycieczki po Polsce: imię, adres e-mail, aktywność otwierania wiadomości e-mail, a w przypadku wysyłki wiadomość SMS – numer telefonu;
 4. dla celów wysyłki wiadomości o produktach i usługach Fundacji: adres e-mail, aktywność otwierania wiadomości e-mail.

 

NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ PRZETWARZACIE MOJE DANE?

Twoje dane osobowe przetwarzamy na podstawie jednego z paragrafów określonych przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej jako RODO):
 1. realizacja (wykonanie) umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (sprzedaż w sklepie internetowym Fundacji, przyjmowanie darowizn), art. 6 ust. 1. lit. b) RODO
 2. prawnie uzasadniony interes Fundacji Ruszaj w Drogę! lub strony trzeciej (kontakt z Darczyńcami i sympatykami oraz klientami Fundacji, dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami) - art. 6 ust. 1. lit. f) RODO
 3. zgoda osoby, której dane dotyczą (wysyłka wiadomości e-mail i SMS) – art. 6 ust. 1. lit. a) RODO
 4. wypełnienie prawnego obowiązku ciążącego na administratorze danych (ewidencja i archiwizacja dla celów podatkowych, skarbowych, administracyjnych) art. 6 ust. 1. lit. c) RODO
 5. przepisy prawa (np. udostępnienie danych organom lub sądom na ich żądanie) - art. 6 ust. 1. lit. e) RODO


JAK DŁUGO BĘDZIECIE PRZETWARZAĆ MOJE DANE?

 1. Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać tak długo, jak długo wymagają tego od nas przepisy dotyczące obsługi reklamacji i ustalenia roszczeń oraz przepisy skarbowe (maksymalnie 5 lat), a w przypadku przetwarzania danych osobowych Darczyńców – do czasu sprzeciwu co do takiego przetwarzania albo do upływu czasu wymaganego przez przepisy podatkowo-skarbowe (maksymalnie 5 lat) – w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.
 2. Dane przetwarzane na podstawie Twojej dobrowolnej zgody będziemy przetwarzać tak długo, jak długo jej nie odwołasz, a jeśli tego nie zrobisz - tak długo, jak długo Fundacja będzie Cię informować o nowych pomysłach na zwiedzanie Polski, nie dłużej niż do dnia istnienia Fundacji.
 3. W zakresie, w jakim dane nie będą potrzebne do któregokolwiek z wymienionych celów, będziemy je usuwać, aby nie przetwarzać Twoich danych niepotrzebnie.


KOMU UDOSTĘPNIACIE LUB UJAWNIACIE MOJE DANE OSOBOWE?

 1. Fundacja udostępnia dane osobowe następującym kategoriom podmiotów, które stają się odrębnym od Fundacji administratorem danych osobowych:
  1. a) Operatorzy usług pocztowych lub przewozowych (np. Poczta Polska S.A.)
  2. b) Operatorzy płatności (np. Blue Media S.A.)
 2. Fundacja ujawnia dane osobowe podmiotom, którym powierza przetwarzanie danych osobowych (procesorzy). W takich przypadkach administratorem danych osobowych pozostaje Fundacja. Są to następujące kategorie podmiotów:
  1. a) Operatorzy rozwiązań technologicznych, z których Fundacja korzysta w celu kontaktu z sym-patykami i Darczyńcami Fundacji (np. Get Response Sp. z o.o., Blue Media S.A.)
  2. b) Operatorzy rozwiązań technologicznych i logistycznych, z których korzysta Fundacja w celu należytego wykonywania swojej działalności statutowej, w szczególności prowadzenia sklepu internetowego oraz bloga i sprzedaży (np. Shoper S.A., IMKER).
 3. Odbiorcą danych osobowych może być również firma Google LCC, w przypadku korzystania przez Fundację z usług tej firmy (np. korespondencja z Tobą za pośrednictwem poczty Gmail albo ankieta wykorzystująca formularze Google). W takiej sytuacji Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej (USA) lub innego państwa trzeciego, w którym firma Google LCC posiada swoje narzędzia technologiczne i przetwarza dane. Takie przekazanie następuje na podstawie zatwierdzonych przez Komisję Europejską standardowych klauzul umownych, które zostały zawarte w umowie Fundacji i firmy Google LCC, a które przewidują odpowiednie lub właściwe zabezpieczenia. Fundacja przekaże osobie, której dane dotyczą, kopię tych zabezpieczeń. Taką kopię osoba zainteresowana może również uzyskać bezpośrednio z firmy Google poprzez formularz dostępny na stronie: https://support.google.com/policies/contact/sar.


CZY MNIE PROFILUJECIE?

Nie. Nie przetwarzamy w sposób zautomatyzowany Twoich danych osobowych do oceny czynników Twojej osoby, w szczególności do analizy Twojej osoby, osobistych preferencji, zainteresowań, zachowania czy lokalizacji.


JAKIE MAM UPRAWNIENIA DOTYCZĄCE MOICH DANYCH?

 1. Masz prawo do uzyskania w każdym momencie od Fundacji potwierdzenia, czy Fundacja przetwarza Twoje dane osobowe oraz żądania dostępu do Twoich danych osobowych.
 2. Masz prawo do uzyskania od Fundacji w każdym momencie informacji o celach przetwarzania Twoich danych osobowych, o kategoriach danych, które przetwarzamy, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym Fundacja ujawnia Twoje dane osobowe (w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych), o planowanym okresie przechowywania Twoich danych osobowych oraz o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Masz także prawo do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu odnośnie takiego przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Szczegółowo o tych uprawnieniach informujemy Cię w niniejszej Polityce Prywatności, ale w przypadku dodatkowych pytań, skon-taktuj się z nami.
 3. Jeśli Twoje dane osobowe, które przetwarzamy, są nieprawidłowe, masz prawo żądania od Fundacji niezwłocznego sprostowania tych danych.
 4. Masz „prawo do bycia zapomnianym”. W każdej chwili możesz zażądać od Fundacji niezwłocznego usunięcia Twoich danych osobowych, jeśli Twoje dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane albo okaże się, że Twoje dane były przetwarzane niezgodnie z prawem. Twoje „prawo do bycia zapomnianym” ma jednak dwa wyjątki – Fundacja może nadal przetwarzać Twoje dane, jeśli ma obowiązek przetwarzać te dane mimo żądania usunięcia, bo wymaga tego od niej prawo Unii lub prawo członkowskie, lub wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym, a także jeśli Fundacja będzie chciała przetwarzać Twoje dane do celów badań naukowych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO, o ile prawdopodobne jest, że „prawo do bycia zapomnianym” uniemożliwi, lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania. Ale nawet wtedy masz prawo do wniesienia sprzeciwu odnośnie takiego przetwarzania Twoich danych osobowych, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Fundacja ma także prawo do dalszego przetwarzania Twoich danych osobowych pomimo „prawa do bycia zapomnianym”, jeśli będzie to niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony interesów Fundacji.
 5. Masz prawo do żądania od Fundacji ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, w następujących przypadkach:
  1. a) stwierdzisz, że Fundacja przetwarza nieprawidłowe dane osobowe – na okres pozwalający Fun-dacji sprawdzić prawidłowość tych danych;
  2. b) stwierdzisz, że przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale nie chcesz, żebyśmy całkiem usunęli Twoje dane, tylko ograniczyli ich wykorzystywanie;
  3. c) stwierdzisz, że Fundacja nie potrzebuje już Twoich danych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony praw;
  4. d) wniesiesz sprzeciw odnośnie przetwarzania przez Fundację Twoich danych osobowych – do czasu stwierdzenia przez Fundację, czy nie występują uzasadnione prawnie podstawy dalszego przetwarzania, które są nadrzędne wobec takiego sprzeciwu.
 6. Przetwarzanie danych w ograniczonym zakresie oznacza, że Fundacja może przetwarzać Twoje dane osobowe (z wyjątkiem przechowywania), ale wyłącznie za Twoją zgodą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.
 7. Jeśli udzieliłeś Fundacji zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, to w każdej chwili możesz tę zgodę wycofać. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie Twojej zgody, przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody jest tak samo proste jak jej wyrażenie – wystarczy, że w mailu, którego otrzymasz od Fundacji klikniesz przycisk oznaczający wycofanie zgody na otrzymywanie od nas maili z pomysłami na wycieczki po Polsce. Możesz także skontaktować się z nami w każdy możliwy sposób wycofując swoją zgodę.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Jeśli uznasz, że sposób, w jaki przetwarzamy Twoje dane, jest niewłaściwy, możesz złożyć skargę do organu nadzoru czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. informacje jak konkret-nie to zrobić znajdziesz na stronie tego urzędu: https://uodo.gov.pl/.
 2. Jeśli powyższe informacje są dla Ciebie niejasne lub masz dodatkowe pytania – napisz do nas na adres: Fundacja Ruszaj w Drogę!, ul. Zielone Wzgórze 25, 83-330 Pępowo lub e-mail: „fundacja małpka ruszajwdroge kropeczka pl” Na te adresy Fundacji pisz w każdej sprawie, o której mowa w tej Polityce Prywatności.

Pssst, zobacz też nasze książki z pomysłami na wycieczki po Polsce :)

Dziękujemy, że czytasz naszego bloga. Czy wiesz, że piszemy i wydajemy też przewodniki po Polsce? To niezwykłe książki do samodzielnego zwiedzania z gotowymi planami spacerów, szlaków i samochodowych wycieczek na 1 dzień. To gotowe przepisy na udaną majówkę i wakacje w Polsce. Są jak dobry przyjaciel, który poprowadzi Cię za rękę. E-booki wysyłamy natychmiast, do zestawów książek dajemy super gratisy, a zamówienia wysyłamy codziennie koło południa - nawet jutro mogą już być u Ciebie. I jeszcze darmowa dostawa dla każdego zamówienia od 120 zł!

Przewodnik Ruszaj w Bieszczady - książka i e-book
Przewodnik Ruszaj w Bieszczady - książka i e-book
Przewodniki po Polsce od Ruszaj w Drogę! - praktyczne i przydatne
Przewodniki po Polsce od Ruszaj w Drogę! - praktyczne i przydatne
Formularz kontaktowy